من کمک میکنم

پلتفرم آماده جهت جمع آوری کمک های مردمی برای خیریه ها و سازمان های مردم نهاد غیر انتفاعی نظیر کمیته امداد امام(ره)، مراکز نیکوکاری و بهزیستی و انجمن های آزاد